Asclepias incarnata - Swamp Milkweed

Asclepias incarnata - Swamp Milkweed